20 Люты, аўторак

Вы тут

Маск­ва і Кі­еў пра­вод­зяць ва­ен­ныя ву­чэн­ні


Як вы­ні­кае з па­ве­дам­лен­няў укра­ін­скіх СМІ, у на­прам­ку да пе­ра­коп­ска­га пе­ра­шый­ка, які злу­чае Крым­скі паў­вост­раў з «вя­лі­кай зям­лёй», па­ча­лі ру­хац­ца ўкра­ін­скія вой­скі — у тым лі­ку БТР і тан­кі: уз­бро­е­ныя сі­лы Укра­і­ны пра­вод­зяць рап­тоў­ныя ву­чэн­ні ў Хер­сон­скай воб­лас­ці. Пад­ра­бяз­нас­цяў аб па­за­пла­на­вых ма­неў­рах ня­шмат. Так, па ін­фар­ма­цыі шэ­ра­гу мяс­цо­вых вы­дан­няў, для ўдзе­лу ў ад­пра­цоў­цы ву­чэб­ных за­дач за­дзей­ні­ча­на ў тым лі­ку бро­не­тэх­ні­ка з Льво­ва: у вы­хад­ныя ві­да­воч­цы на­зі­ра­лі, як ка­ло­на БТР вы­яз­джае за ме­жы го­ра­да, на­кі­роў­ва­ю­чы­ся на паў­днё­вы ўсход. У На­ва­град-Ва­лын­скім Жы­то­мір­скай воб­лас­ці за­ўва­жы­лі пад­рых­тоў­ку да вы­ез­ду на «ней­кія вя­лі­кія ву­чэн­ні» 30-й асоб­най ме­ха­ні­за­ва­най бры­га­ды. Ра­сій­скія вай­скоў­цы па­ра­лель­на з укра­ін­скі­мі па­ча­лі но­выя «рап­тоў­ныя» маш­таб­ныя ву­чэн­ні, на гэ­ты раз — у па­вет­ра­на-дэ­сант­ных вой­сках. «Ды­ві­зі­ён­ныя ка­манд­на-штаб­ныя ву­чэн­ні з Іва­ноў­скім злу­чэн­нем ПДВ стар­та­ва­лі 11 са­ка­ві­ка. Уся­го ў ву­чэн­нях бу­дзе за­дзей­ні­ча­на ка­ля 4000 дэ­сант­ні­каў, 36 па­вет­ра­ных суд­наў ва­ен­на-транс­парт­най і вай­ско­вай авія­цыі», — па­ве­да­міў прад­стаў­нік прэс-служ­бы Мі­на­ба­ро­ны. Пад­час ву­чэн­няў упер­шы­ню за больш чым 20 га­доў прой­дзе ма­са­вая вы­сад­ка дэ­сан­ту: у ёй пры­муць удзел ка­ля 3500 вай­скоў­цаў. Мес­цы пра­вя­дзен­ня дэ­сант­най апе­ра­цыі ка­ман­да­ван­не злу­чэн­нем атры­мае пад­час ву­чэн­няў. Кі­руе ма­неў­ра­мі ка­ман­ду­ю­чы ПДВ ге­не­рал-пал­коў­нік Ула­дзі­мір Ша­ма­наў, які мае вя­лі­кі во­пыт ба­я­вых дзе­ян­няў у Чач­ні.

Дадаць каментар

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ужо каторы год жыхары змагаюцца супраць агульнай паркоўкі ў двары

Ужо каторы год жыхары змагаюцца супраць агульнай паркоўкі ў двары

Гаспадары двара расказваюць, што раней тры заезды ў двор перакрывалі дэкаратыўныя металічныя вароты, унутр аўтамабілі маглі трапіць толькі праз вялікую арку з боку вуліцы Янкі Купалы.

Спорт

Штотыднёвы спартыўны агляд «Звязды»

Штотыднёвы спартыўны агляд «Звязды»

Пра соты фінал у кар'еры Максіма Мірнага, поспехі беларускіх самбістаў на дамашнім турніры і выступленні нашых гандбольных клубаў у Еўропе.

Культура

Cабраны пераклады верша Янкі Купалы «А хто там ідзе» на 101 мову свету

Cабраны пераклады верша Янкі Купалы «А хто там ідзе» на 101 мову свету

«Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» адправіла ў друкарню выданне «А хто там ідзе: на мовах свету».

Палітыка

Прэзідэнт паўдзельнічаў у выбарах і адказаў на пытанні журналістаў

Прэзідэнт паўдзельнічаў у выбарах і адказаў на пытанні журналістаў

За каго аддаць свой голас, якога кандыдата лепей абраць у дзень выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў?