30 Май, аўторак

Вы тут

Пра нас


 

У склад Выдавецкага дома "Звязда" ўваходзяць перыядычныя выданні газета "Звязда", штотыднёвік "Літаратура і мастацтва", літаратурна-мастацкія часопісы "Полымя", "Маладосць", "Нёман", "Бярозка", сатырычны часопіс "Вожык", экалагічны часопіс "Родная прырода", жаночы часопіс "Алеся",  а таксама кніжнае выдавецтва.

Графік асабістага прыёму грамадзян,  індывідуальных прадпрымальнікаў і прадстаўнікоў юрыдычных асоб кіраўніцтвам Выдавецкага дома “Звязда”

 

Пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку

Дні і гадзіны прыёму

 

Месца прыёму

 

Дырэктаргалоўны рэдактар

Сухарукаў Павел Якаўлевіч

Штомесяц другі аўторак месяца

з 8.00 да 13.00

з 14.00 да 15.00

г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, каб. 501*

тэл. 8017-292-38-21

Першы намеснік дырэктара

Ляўковіч Алена Леанідаўна

Штомесяц трэці чацвер месяца

з 14.00 да 20.00

г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, каб. 504*

тэл. 8017-292-38-21

Намеснік дырэктара

Крачава Наталля Ільінічна

Штомесяц першы аўторак месяца

з 8.00 да 13.00

г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, каб. 528*

тэл. 8017-292-38-21

Намеснік дырэктара – галоўны рэдактар часопіса “Нёман”

Чарота Аляксей Іванавіч

Штомесяц першая серада месяца

з 8.00 да 13.00

г. Мінск, вул. Захарава, 19, каб. 5а*

тэл. 8017-284-85-25

Намеснік дырэктара

Кароткая Наталля Міхайлаўна

Штомесяц трэцяя пятніца месяца

з 14.00 да 20.00

г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, каб. 517*

тэл. 8017-292-38-21

*Папярэдні запіс па тэл. 8017-287-19-19

 

Пры часовай адсутнасці ў дзень асабістага прыёму дырэктара – галоўнага рэдактара, асабісты прыём праводзіць асоба, якая выконвае яго абавязкі. Пры часовай адсутнасці ў дзень асабістага прыёму іншай службовай асобы, якая праводзiць асабісты прыём, дырэктар – галоўны рэдактар забяспечвае своечасовае і належнае выконванне яе функцый іншай службовай асобай Установы.

Калі на дзень асабістага прыёму прыпадае дзяржаўнае свята або святочны дзень, аб'яўлены Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь нерабочым, дзень асабістага прыёму пераносіцца на наступны за ім рабочы дзень.

Пры правядзенні асабістага прыёму па рашэнні дырэктара – галоўнага рэдактара могуць прымяняцца тэхнічныя сродкі (аўдыё- і відэазапіс, кіна- і фотаздымка), пра што заяўнік апавяшчаецца да пачатку асабістага прыёму.

 


Газета "Звязда"

"Звязда" - адзіная штодзённая грамадска-палітычная беларускамоўная газета Беларусі.

Заснавальнікі – Савет Міністраў, Палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Штодзённы наклад – каля 20.000 асобнікаў.

Наш адрас: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

E-mail: info@zviazda.by

Тэлефоны: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання  — 284 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.

Дырэктар-галоўны рэдактар Выдавецкага дома "Звязда" - Павел Якаўлевіч Сухарукаў.

Увага: свежы нумар у фармаце PDF публікуецца пасля 12.00.


Газета "Літаратура і мастацтва"

Выходзіць з 1932 года. У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў.

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, грамадскае аб'яднанне «Саюз пісьменнікаў Беларусі», рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом "Звязда"».

Галоўны рэдактар Ларыса Іванаўна Цімошык.

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а

Е-mail: info@zvyazda.minsk.by

Адрас для карэспандэнцыі: 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 77

Е-mail: lim_new@mail.ru

Тэлефоны: галоўны рэдактар — 292-20-51, намеснік галоўнага рэдактара — 287-17-98, адказны сакратар — 292-20-51, аддзел крытыкі і бібліяграфіі — 292-56-53, аддзел прозы і паэзіі — 292-56-53, аддзел мастацтва — 292-20-51, аддзел «Кніжны свет» — 292-56-53, бухгалтэрыя — 287-18-14 Тэл./факс — 292-20-51.


Часопіс "Полымя"

Выдаецца з 1922 года

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь; грамадскае аб’яднанне «Саюз пісьменнікаў Беларусі»; рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

Намеснік галоўнага рэдактара Мальчэўская Алена Аляксандраўна.

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

E-mail: info@zvyazda.minsk.by

Паштовы адрас: 220034, Мінск, Захарава, 19.

E-mail: polymya@bk.ru

Тэлефоны: намесніка галоўнага рэдактара — 284-80-12, аддзелаў прозы, навукі, крытыкі і літаратуразнаўства — 284-66-74, аддзела паэзіі — 284-80-12.


Часопіс "Маладосць"

Выдаецца з 1953 года

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, РВУ «Выдавецкі дом «Звязда», Саюз пісьменнікаў Беларусі.

Галоўны рэдактар Святлана Дзмітрыеўна Дзянісава

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

E-mail: info@zvyazda.minsk.by

Паштовы адрас: 220005 Мінск, Незалежнасці, 39.

E-mail: maladost@zviazda.by

Тэлефоны: галоўнага рэдактара — 284-85-24, намесніка галоўнага рэдактара — 288-20-72, аддзела крытыкі, прозы, паэзіі — 284-66-74.


Часопіс "Нёман"

Выдаецца з 1945 года

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь; грамадскае аб'яднанне «Саюз пісьменнікаў Беларусі»; рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

Намеснік дырэктара - галоўны рэдактар Аляксей Іванавіч Чарота.

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Е-mail: info@zvyazda.minsk.by

Паштовы адрас: 220034, Мінск, вул. Захарава, 19.

Е-mail: neman-lim@mail.ru

Тэлефоны: галоўнага рэдактара - 284-85-25, намесніка галоўнага рэдактара - 284-79-85; аддзелаў прозы, паэзіі, публіцыстыкі, крытыкі, замежнай літаратуры - 284-80-91.


Часопіс "Алеся"

Выдаецца з 1924 года

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь; грамадскае аб'яднанне «Беларускі саюз жанчын»;

Галоўны рэдактар Ларыса Паўлаўна Ракоўская.

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны і паштовы адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Е-mail: alesya@zviazda.by

Тэлефоны: (017) 297-16-29, 287-17-59, 287-18-35.

Часопіс "Вожык"

Выдаецца з 1941 года

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

В. а. галоўнага рэдактара Ганна Аляксандраўна Кіслушчанка

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Е-mail: info@zvyazda.by

Паштовы адрас: 220005, г. Мінск, праспект Незалежнасці, 39.

Е-mail: vozhyk@zviazda.by a-vojik@yandex.by

Тэлефоны: галоўнага рэдактара — 288-24-62, намесніка галоўнага рэдактара, аддзелаў фельетонаў і пісьмаў, літаратуры, мастацкага — 284-84-52, бухгалтэрыі — 287-18-81.


Часопіс "Родная прырода"

Выдаецца з 1972 года

Заснавальнік: Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь.

Галоўны рэдактар Вольга Уладзіміраўна Пралюк.

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны і паштовы адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

E-mail: pryroda@zviazda.by

Тэлефон: 8(017) 284-84-61


Часопіс “Бярозка” 

Выдаецца з 1929 года. 

Заснавальнік: РВУ “Выдавецкі дом “Звязда” 

Галоўны рэдактар Кацярына Вячаславаўна Захарэвіч 

Юрыдычны адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а. 

E-mail: info@zvyazda.minsk.by 

Паштовы адрас: 220005 Мінск, Незалежнасці, 39. 

E-mail: bjarozka@zviazda.by 

Тэлефон: 288-20-72

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ад апошніх званкоў да выпускных вечароў

Ад апошніх званкоў да выпускных вечароў

Для 87 тысяч дзевяцікласнікаў і амаль што 58 тысяч адзінаццацікласнікаў сёння прагучыць апошні званок, які, між іншым, азначае зусім не кропку, а новы этап у іх жыцці. 

Культура

Свята народнай творчасці чарговы раз прайшло на Аўгустоўскім канале

Свята народнай творчасці чарговы раз прайшло на Аўгустоўскім канале

Свята «Аўгустоўскі канал запрашае сяброў» з кожным годам становіцца больш змястоўным і захапляльным.

У свеце

Ці здолее Грэцыя выкараскацца са шматгадовага крызісу?

Ці здолее Грэцыя выкараскацца са шматгадовага крызісу?

На пасяджэнні ўплывовага Савета міністраў фінансаў краін еўразоны ў Бруселі было абмеркавана пытанне выдзялення Афінам чарговага траншу.

Грамадства

Рак лячыць усё цяжэй?

Рак лячыць усё цяжэй?

У Мінску не так даўно адбылася 1-я міжнародная канферэнцыя па пытаннях анкагінекалогіі і анкаўралогіі.